Aptomat BZC8050-A2D2L

DZ47LE-32 C6 1P+N I△n:30mA
M8.0LE-63 C25 2P I△n:30mA
XMBL0125CE C25 1P+N I△n:30mA
BHL31 C32 1P+N I△n:30mA
MRRH C10 2P I△n:30mA
DZ47LE-63 C16 2P I△n:30mA
FS1LE-50/2 C32 2P I△n:30mA
DZ47LE-63 C16 2P I△n:30mA
GZ47LE-50 C32 2P I△n:30mA
DZ47LE C40 2P I△n:30mA
LUGB6L-50 C16 1P+N I△n:30mA
DK8LE C16 1P+N I△n:30mA
XA10LE C16 1P+N I△n:30mA
WNL 63A 2P I△n:30mA
FTM8LE-63 C16 2P I△n:30mA
1SM6LE-40(DZ47LE-40) C40 1P+N I△n:30mA
DS6N(H)LE C32 1P+N I△n:30mA
CKB60L-63 C25 1P+N I△n:30mA
MRB65LE-50 C16 2P I△n:30mA
DZ47LEⅡ-50 C16 1P+N I△n:30mA
DZ47LE-50 C20 1P+N I△n:30mA
RKN 25A 1P+N I△n:30mA
BDE-40 C20 2P I△n:30mA
CSTM9LE-32 C16 2P I△n:30mA
DPNa vigi C16 1P+N I△n:30mA
RMC1BL-32 C6 1P+N I△n:30mA
3SB28LE C20 1P+N I△n:30mA
HTYB30L-32(DZ408L-32) C6 2P I△n:30mA
SGB1-32L C16 2P I△n:30mA
KWB7LE-63 C16 2P I△n:30mA
NDB1L-32 C10 2P I△n:30mA
DZ47LEⅡ-32/1N C32 1P+N I△n:30mA
TJC45LE C20 2P I△n:30mA
THDB1LG-50 C16 2P I△n:30mA
MLRB66L-32(DPM-32) C25 1P+N
KDL65-32 C32 1P+N I△n=30mA
DZ47LE-32 C20 1P+N
DZ47LE-50 32A 1P+N
DZ47LEⅡ-32 C16 1P+N
DZ47LE C16 1P+N
DZ47LE-40 C6 1P+N
CATM8LE-63 D16 1P+N
DZ47LE-32L C16 1P+N
DZ47LE-32 C32 1P+N
DZ47LE-32 C16 2P
DZ47LE-32 C16 1P+N
DZ47LE-63 C63 1P+N
ZBB1L-50 C16 1P+N I△n=30mA
DZ47LE-40 C10 2P
DZ47LE-40 C10 2P
DRNL-32 C16 1P+N
CDL7-63 63A 2P
DZ47LEⅡ-32 C16 1P+N
AB62-40/3 In: 40A 3P I△n:30mA
AB63-40 40A 3P I△n=30mA
HSM8L-32 C16 2P I△n=0.03A
DZ47LE-63 C25 1P+N I△n=0.03A
DZ47LE-63 C63 3P+N I△n=30mA
DZ47LE-63e C10 1P+N I△n=0.03A
DZ47LE-40 C20 1P+N I△n=30mA
DZ47LE-32 C20 1P+N I△n=30mA
DZ47LE-32 C16 1P+N I△n:0.03A
DZ47LE-32 C16 2P I△n:0.03A
DZ47LE-32 C16 1P+N I△n=0.03A
DZ47LEⅡ-50/1N C16 1P+N I△n=30mA
WSB2L(DZ30LE)-32 B16 1P+N
DZ47LE-40 C40 1P+N
JVL1 25A 2P
DZ47LE-32 C16 1P+N
HXM6L C50 2P I△n:30mA
PA9LE-50 C20 1P+N I△n:30mA
ZLM65LE-50 C50 2P I△n:30mA
RWM5L(DZ47LE)-32 C32 1P+N I△n:30mA
FD20LE-63-Ⅰ C40 2P I△n:30mA
TKM45LE-63/2 C40 2P I△n:30mA
DZ47LE-32 C32 1P+N
MM5LE-63 C16 1P+N I△n:0.03A
DZL18B-32 In:32A 2P I△n=30mA
ESE132CFN C32 2P I△n:30mA

3SB28LE 1P+N,C20,AC230V, IΔn:30mA/AC
NDB1L-32

2P C16,AC230V,IΔn:30mA/AC
LZ2LE-32

1P+N,C16,AC230V,IΔn:30mA/AC
HB45L-32N 1P+N,C16,AC220V,IΔn:30mA/AC
KWB7LE-63

1P+N,C50,AC230V,IΔn:30mA/AC
HCL30-32 1P+N,C16,AC230V,IΔn:30mA/AC
FD10LE-32  1P+N,C32,AC230V,IΔn:30mA/AC
GPM-32L(APN-32L) 1P+N,C16,AC230V,IΔn:30mA/AC
LXDB30LE-32

2P C32,AC230V,IΔn:30mA/AC
Ex9LE EX9BN 1P+N,C63,AC230/400V,IΔn:30mA/AC
FBBL8

1P+N,C16,AC230V,IΔn:30mA/AC
DZ47LEⅡ-32 1P+N,C10,AC220V,IΔn:30mA/AC
BTB2LE-32    2P,C32,AC220V, IΔn:30mA/AC
BPNL-32

2P C20,AC230V,  IΔn:30mA/AC
EB2LE-32

1P+N,C16,AC230V,IΔn:30mA/AC
SSB65LE-63 1P+N,C25,AC230V,IΔn:30mA/AC
SLKB6L-63

1P+N,C16,AC230V,IΔn:30mA/AC
SSZL7L-63 1P+N,C16,AC230V,IΔn:30mA/AC
5SU9 356-1CR20     1P+N,C20,AC230V,IΔn:30mA/AC
DZ47LE-50

1P+N,C16,AC230V,IΔn:30mA/AC
MGNEA9C 1P+N,C20,AC230V,IΔn:30mA/AC
DZ47LE-50   1P+N,C20,AC230V,IΔn:30mA/AC
STB1NL-32

1P+N,C16,AC230V,IΔn:30mA/AC
CRM2L-32

1P+N,C32,AC230V,IΔn:30mA/AC
RMC1BL-32 2P,C16,AC230V,IΔn:30mA/AC
BDE-40

C32,AC240V,IΔn:30mA/AC
HAB1L-50  1P+N,C16,AC220V,

IΔn:30mA/AC
ST98LE-50    2P,C32,AC220V,IΔn:30mA/AC
E9D1P+N,C6,AC240V,IΔn:30mA/AC
XYL18-402P,40A,AC220V,IΔn:30mA/AC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 SMS: 077 2321 888