Nhà phân phối ixys

đại lý ixys | nhà phân phối ixys | thyristor ixys

VUO82-08NO7, VUO82-12NO7
VUO82-14NO7, VUO82-16NO7
VUO82-18NO7, VUO86-16NO7
VUO84-16NO7, VUO86-08NO7
VUO86-12NO7.VUO86-14NO7
VUO110-08NO7, VUO110-12NO7
VUO110-14NO7, VUO110-16NO7
VUO110-18NO7, VUO120-12NO1
VUO120-16NO1, VUO121-16NO1
VUO60-18NO3, VUO62-08NO7
VUO62-12NO7, VUO62-14NO7
VUO62-16NO7, VUO62-18NO7
VUO64-16NO7, VUO68-08NO7
VUO68-12NO7, VUO68-14NO7
VUO68-16NO7, VUO70-08NO7
VUO70-12NO7, VUO70-14NO7
VUO70-16NO7, VUO80-08NO1
VUO80-12NO1, VUO80-14NO1
VUO80-16NO1, VUO80-18NO1
VUO98-08NO7, VUO98-12NO7
VUO98-14NO7, VUO98-16NO7
VUO105-12NO7, VUO105-14NO7
VUO105-16NO7, VUO105-18NO7
PSND75E/02, PSND75E/04, PSND75E/06
PSND75E/08, PSND75E/10

MCC95-08io1B, MCC95-08io8B, MCC95-12io1B, MCC95-12io8B
MCC95-14io1B, MCC95-14io8B, MCC95-16io1B, MCC95-16io8b
MCC95-18io1B, MCC95-18io8B, MCC132-08io1, MCC132-12io1
MCC132-14io1, MCC132-16io1, MCC132-18io1, MCC161-20io1
MCC161-22io1, MCC162-08io1, MCC162-12io1, MCC162-14io1
MCC162-16io1, MCC162-18io1, MCC200-14io1, MCC200-16io1
MCC200-18io1, MCC220-08io1, MCC220-12io1, MCC220-14io1
MCC220-16io1, MCC220-18io1, MCC224-20io1, MCC224-22io1
MCC224-24io1, MCC225-12io1, MCC225-14io1, MCC225-16io1
MCC225-18io1, MCC250-08io1, MCC250-12io1, MCC250-14io1
MCC250-16io1, MCC250-18io1, MCC255-12io1, MCC255-14io1
MCC255-16io1, MCC255-18io1, MCC310-08io1, MCC310-12io1
MCC310-14io1, MCC310-16io1, MCC310-18io1, MCC310-22io1
MCC312-12io1, MCC312-14io1, MCC312-16io1, MCC312-18io1
MCC500-12io1, MCC500-14io1, MCC500-16io1, MCC500-18io1
MCC500-22io1, MCC700-12io1W, MCC700-16io1W, MCC700-18io1W
VHF15-08io5, VHF15-12io5, VHF15-14io5, VHF15-16io5
VHF25-08io7, VHF25-12io7, VHF28-08io5, VHF28-12io5
VHF28-14io5, VHF28-16io5, VHF36-08io5, VHF36-12io5
VHF36-14io5, VHF36-16io5, VHF55-08io7, VHF55-12io7
VHF55-14io7, VHF55-16io7, VHF85-12io7, VHF85-14io7
VHF125-12io7, VHF125-14io7, VHF125-16io7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *