Đại lý Honeywell

Công tắc áp suất C6097A2110
Công tắc áp suất C6097A2410
Công tắc áp suất C6097A2210
Van VE4040A1243T
Van VE4015A1146T
Cảm biến ngọn lửa C7027A1049
Van VE4025A1004
Van VE4025A1210T
Van VE4025C1135T
Van VE4032A1133
Van VE4040A1003
Van VE4040A1243T
Van VE4050A1002
Van VE4050A1200T
Van VE4050A1002 Coil

đại lý phân phối honeywell | nhà phân phối honeywell | honeywell việt nam | cảm biến honeywell | van điện honeywell | bộ lập trình honeywell

Pressure adjustment range Differential pressure setpoint range Max. pressure Comment Type
mbar mbar mbar
1 … 10 … 0.4 200 Replaced by Công tắc áp suất C6097A4110 Công tắc áp suất C6097A2110
2.5 … 50 … 0.6 300 Replaced by Công tắc áp suất C6097A4210 Công tắc áp suất C6097A2210
30 … 150 … 2.8 500 Replaced by Công tắc áp suất C6097A4310 Công tắc áp suất C6097A2310
100 … 500 … 7 600 Replaced by Công tắc áp suất C6097A4410 Công tắc áp suất C6097A2410
Pressure adjustment range Differential pressure setpoint range Max. pressure Comment Type
mbar mbar mbar
2.5 … 50 … 0.6 300 No replacement Công tắc áp suất C6097A2200
30 … 150 … 2.8 500 No replacement Công tắc áp suất C6097A2300
100 … 500 … 7 600 No replacement Công tắc áp suất C6097A2400
Pressure adjustment range Differential pressure setpoint range Max. pressure Comment Type
mbar mbar mbar
1 … 12.5 6 … 10.5 300 Replaced by Công tắc áp suất C6097A3004/U Công tắc áp suất C6097A1004/U
7 … 52 0.6 … 1.2 600 Replaced by Công tắc áp suất C6097A3053/U Công tắc áp suất C6097A1053/U
30 … 150 2.7 … 6 600 Replaced by Công tắc áp suất C6097A3079/U Công tắc áp suất C6097A1079/U
Pressure adjustment range Differential pressure setpoint range Max. pressure Comment Type
mbar mbar mbar
7 … 52 0.6 … 1.2 600 No replacement Công tắc áp suất C6097A1061/U
Pressure adjustment range Differential pressure setpoint range Max. pressure Comment Type
mbar mbar mbar
7 … 52 6 … 10.5 500 Replaced by Công tắc áp suất C6097A3012/U Công tắc áp suất C6097A1012/U
Pressure adjustment range Differential pressure setpoint range Max. pressure Comment Type
mbar mbar mbar
30 … 150 25 … 30 600 Replaced by Công tắc áp suất C6097B3002/U Công tắc áp suất C6097B1002/U
Pressure adjustment range Differential pressure setpoint range Max. pressure Comment Type
mbar mbar mbar
103 … 480 7 … 21 600 Replaced by Công tắc áp suất C6097A3101/U Công tắc áp suất C6097B1101/U
Description Additional Product Type
DIN plug (for specific Công tắc áp suất C6097A2 models only) CO020012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *