Đại lý Emerson Ovation

đại lý ovation | nhà phân phối ovation | nhà phân phối emerson

Ovation 1B30023H02 I/O Bus Terminator
Ovation 1B30035H01 I/O Termination Base
Ovation 1B30047G01 Temp Compensation Cover
Ovation 1C31107G01 24V/48V Digital Input (EM)
Ovation 1C31107G02 125V Digital Input (EM)
Ovation 1C31110G01 Single Ended SOE/Digital Input (PM)
Ovation 1C31110G02 Differential SOE/Digital Input (PM)
Ovation 1C31110G03 48VDC Contact Wetting SOE/Digital In (PM)
Ovation 1C31113G01 +/- 20mV Analog Input (EM)
Ovation 1C31113G02 +/- 50mV Analog Input (EM)
Ovation 1C31113G03 +/- 100mV Analog Input (EM)
Ovation 1C31113G04 +/- 1VDC Analog Input (EM)
Ovation 1C31113G05 +/- 5VDC/0-20mA Analog Input (EM)
Ovation 1C31113G06 +/- 10VDC Analog Input (EM)
Ovation 1C31116G01 mV/VDC non-compensated Analog Input (PM)
Ovation 1C31116G02 0-20mA Field Powered Analog Input (PM)
Ovation 1C31116G03 0-20mA Locally Powered Analog Input (PM)
Ovation 1C31116G04 mV Compensated Analog Input (PM)
Ovation 1C31122G01 Digital Output (EM)
Ovation 1C31125G01 Digital Output (PM)
Ovation 1C31125G02 Digital Output (PM)
Ovation 1C31125G03 Digital Output (PM)
Ovation 1C31129G01 0-5VDC Analog Output (EM)
Ovation 1C31129G02 0-10VDC Analog Output (EM)
Ovation 1C31129G03 0-20mA Analog Output w/Diagnostics (EM)
Ovation 1C31129G04 0-20mA Analog Output w/o Diagnostics (EM)
Ovation 1C31132G01 Analog Outputs (PM)
Ovation 1C31142G01 Contact Input (EM)
Ovation 1C31147G01 5/12 and 24/48V Medium Speed Pulse (EM)
Ovation 1C31147G02 5V High Speed (EM)
Ovation 1C31150G01 Local Power Pos Common Pulse Acc. (PM)
Ovation 1C31150G02 Local Power Neg Common Pulse Acc. (PM)
Ovation 1C31150G03 External Power Pulse Accumulator (PM)
Ovation 1C31157G01 24V/48V Sequence of Events (EM)
Ovation 1C31157G02 125V Sequence of Events (EM)
Ovation 1C31157G03 48V On-Card Contact Wetting SOE (EM)
Ovation 1C31161G02 RTD (EM)
Ovation 1C31164G02 RTD (PM)
Ovation 1C31166G01 Link Controller RS232/RS485 (EM)
Ovation 1C31169G01 RS232 Link Controller (PM)
Ovation 1C31169G02 RS485 Link Controller (PM)
Ovation 1C31174G01 0-10V AI; 0-10V AO Loop Interface (EM)
Ovation 1C31174G02 0-5V AI; 0-10V AO Loop Interface (EM)
Ovation 1C31174G03 0-20mA Loop Interface (EM)
Ovation 1C31174G04 0-5V Electric Drive (EM)
Ovation 1C31177G01 Voltage AO Loop Interface (PM)
Ovation 1C31177G02 mA Local Shield Loop Interface (PM)
Ovation 1C31177G03 mA Remote Shield Loop Interface (PM)
Ovation 1C31179G01 Master – Attachment Unit Electronics
Ovation 1C31179G02 Master – Attachment Unit Electronics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *