Khởi động mềm 150-C108NBD

Rated Voltage
[V AC]
Motor Current [A]‡ Max. kW, 50 Hz Max. Hp, 60 Hz Control Power Open Type Line-Connected Motors IP65 (Type 4/12) Enclosed
Non-Combination Controllers
Mã hiệu Mã hiệu
230 1…3 0.55 0.5 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C3NBD 150-C3FAD
24V AC/DC 150-C3NBR
3…9 2.2 0.75…2 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C9NBD 150-C9FAD
24V AC/DC 150-C9NBR
5.3…16 4 1.5…5 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C16NBD 150-C16FAD
24V AC/DC 150-C16NBR
6.3…19 4 2…5 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C19NBD 150-C25FAD
24V AC/DC 150-C19NBR
9.2…25 5.5 3…7.5 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C25NBD 150-C25FAD
24V AC/DC 150-C25NBR
10…30 7.5 5…10 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C30NBD 150-C30FAD
24V AC/DC 150-C30NBR
12.3…37 7.5 5…10 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C37NBD 150-C37FAD
24V AC/DC 150-C37NBR
14.3…43 11 5…15 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C43NBD 150-C43FAD
24V AC/DC 150-C43NBR
20…60 15 7.5…20 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C60NBD 150-C60FAD
24V AC/DC 150-C60NBR
28.3…85 22 15…30 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C85NBD 150-C85FAD
24V AC/DC 150-C85NBR
27…108 30 20…40 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C108NBD 150-C108FAD
24V AC/DC∆ 150-C108NBR
34…135 37 25…50 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C135NBD 150-C135FAD
24V AC/DC∆ 150-C135NBR
67…201 55 40…75 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C201NBD 150-C201FAD
24V AC/DC∆ 150-C201NBR
84…251 75 50…100 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C251NBD 150-C251FAD
24V AC/DC∆ 150-C251NBR
106…317 90 60…125 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C317NBD 150-C317FAD
24V AC/DC∆ 150-C317NBR
120…361 110 75…150 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C361NBD 150-C361FAD
24V AC/DC∆ 150-C361NBR
160…480 132 100…200 100…240V AC, 50/60 Hz 150-C480NBD 150-C480FAD
24V AC/DC∆ 150-C480NBR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 SMS: 077 2321 888