Infineon FF600R12IP4

FF600R12IE4 Trans IGBT Module N-CH 1.2KV 600A 8-Pin PRIME2
FF600R12IS4F Trans IGBT Module N-CH 1.2KV 600A 10-Pin
FF600R12KE3 Trans IGBT Module N-CH 1.2KV 850A 10-Pin IHM130
FF600R12KF4 Trans IGBT Module N-CH 1.2KV 600A 10-Pin IHM130
FF600R12KL4C Trans IGBT Module N-CH 1.2KV 950A 10-Pin IHM
FF600R12ME4 Trans IGBT Module N-CH 1.2KV 600A 11-Pin
FF600R06ME3 Trans IGBT Module N-CH 600V 700A 11-Pin
FF600R07ME4_B11 Trans IGBT Module N-CH 650V 700A 11-Pin
FF600R16KF4 Trans IGBT Module N-CH 1.6KV 600A 10-Pin IHM
FF600R17KE3 Trans IGBT Module N-CH 1.7KV 900A 10-Pin IHM130
FF600R17KE3_B2 Trans IGBT Module N-CH 1.7KV 950A 10-Pin IHM130
FF600R17KF4 Eupec FP25R12KE3
FF600R17KF6C_B2 Trans IGBT Module N-CH 1.7KV 975A 10-Pin IHM
FF600R17KF6C_B4 IGBT Modules

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *