Category Archives: Màn hình HMI

Màn hình 2711P-B4C5A8

Màn hình 2711P-B4C5A8 Thông số kỹ thuật màn hình Allen bradley 2711P-B4C5A8: PanelView Plus 6 – 400 Terminals without Extended Features Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Display Communication USB Ports Input Power Memory (MB) Keypad Kepad/Touch Size Type RS-232 Ethernet Host Device RAM Nonvolatile 2711P-K4M5A8 — 3.5-in. Grayscale ü — ü ü AC 256 512 2711P-K4M5D8 […]

Màn hình 2711P-T6C20A9

Màn hình 2711P-T6C20A9 Thông số kỹ thuật Allen bradley 2711P-T6C20A9 PanelView Plus 6 – 600 Terminals with Extended Features Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Display Communication USB Ports Input Power Memory (MB) Keypad Touch Kepad/Touch Size Type RS-232 Ethernet Host Device RAM Nonvolatile 2711P-K6C5A9 2711P-T6C5A9 2711P-B6C5A9 5.7-in. Color ü — ü ü AC 256 […]

Màn hình 2711P-T6M5A8

Màn hình 2711P-T6M5A8 Thông số kỹ thuật Rockwell 2711P-T6M5A8: PanelView Plus 6 – 600 Terminals without Extended Features Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Display Communication USB Ports Input Power Memory (MB) Keypad Touch Kepad/Touch Size Type RS-232 Ethernet Host Device RAM Nonvolatile 2711P-K6M5A8 2711P-T6M5A8 2711P-B6M5A8 5.7-in. Grayscale ü — ü ü AC 256 512 […]

Màn hình HMI 2711P-K4M5A8

Màn hình HMI 2711P-K4M5A8 Thông số kỹ thuật Allen bradley 2711P-K4M5A8: PanelView Plus 6 – 400 Terminals without Extended Features Cat. No.⋆ Cat. No.⋆ Display Communication USB Ports Input Power Memory (MB) Keypad Kepad/Touch Size Type RS-232 Ethernet Host Device RAM Nonvolatile 2711P-K4M5A8 — 3.5-in. Grayscale ü — ü ü AC 256 512 2711P-K4M5D8 — […]